એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
49 ખેડૂતો
ટામેટા/ રીંગણ/ મરચી- ડ્રેન્ચિંગ કીટ
₹949₹1625
( 42% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
36
5
2
0
6

મુખ્ય મુદ્દા:

વિશેષ માહિતી
અમારી પાસે પાકમાં મોલો, લીલી પોપટી અને ભૂકીછારો, એન્થરાકનોઝ, પાનના ટપકા, ફળના ટપકા, ફળનો સડો, અને જાંબલી ધબ્બાના રોગો માટે ખાસ નિયંત્રણ માટે આ કોમ્બો કીટમાં એક જંતુનાશક, એક ફુગનાશક અને એક પાક પોષણ દવા જે પાકમાં મૂળની વિકાસ- વૃદ્ધિ કરે છે અને તે છોડને વિકસિત કરવામાં અને છોડની સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરે છે.
કયા પાકમાં વપરાય છે
ટામેટા, રીંગણ, મરચી
ઉપયોગીતા
મેન્ડોઝ: એન્થરાકનોઝ, પાનના ટપકા, ભૂકીછારો, ફળના ટપકા, ફળનો સડો, અને જાંબલી ધબ્બાના રોગ, મૂળનો કોહવારો,થડનો કોહવારા માટે શૂટર : લીલી પોપટી, મોલો મચ્છી, રૂટ પાવર: શ્વેત મૂળની વૃદ્ધિ વધારવા અને છોડના વિકાસમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે
વાપરવાની પદ્ધતિ
ડ્રેનચિંગ
માત્રા
મેન્ડોઝ 500 ગ્રામ/એકર, શૂટર: 100 ગ્રામ/એકર; રૂટ પાવર: 200 ગ્રામ/એકર
રાસાયણિક બંધારણ
મેન્ડોઝ: મેન્કોજેબ ૬૩% કાર્બેન્ડેઝિમ 12% WP, શૂટર: થાયોમીથોક્ઝામ 75% SG; રૂટ પાવર: હ્યુમિક & ફુલવીક
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise