એગ્રોસ્ટાર
2039 ખેડૂતો

ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% WG) 5 g

₹15₹25
( 40% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું
પ્રશંસાપત્ર

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
1336
205
197
101
198

મુખ્ય મુદ્દા:

નોંધણી નંબર
CIR-272073/2023-Thiamethoxam (WG) (444)-1353
વિશેષ માહિતી
બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ અને આંતર પ્રવાહી ક્રિયા ધરાવતા શોષક અને સ્પર્શીય જંતુનાશક.
રાસાયણિક તત્વ
થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબ્લ્યુજી
પ્રમાણ
ડાંગર (ગાભમારાની ઈયળ,ગોલમિંજ, પાન વાળનારી ઈયળ, ડાંગરના ચુસીયા, થ્રીપ્સ); કપાસ ( લીલી પોપટી,મોલો, થ્રીપ્સ), આંબો (મધીયો), બટાકા (મોલો ), લિંબુ (સાયલા), જીરું (મોલો), ભીંડા (મોલો , લીલા તડતડીયા, થ્રીપ્સ ) 40 ગ્રામ/એકર કપાસ, ટામેટા, રીંગણ (સફેદ માખી): 80 ગ્રામ/એકર; રાયડો (મોલો): 20-40 ગ્રામ/એકર ડાંગરના ધરૂમાં ડ્રેન્ચિંગ (ડાંગરના લીલી પીઢવાળા ચુસીયા, થ્રીપ્સ, મેગોટ ): 800 ગ્રામ/એકર; બટાટા (મોલો): 80 ગ્રામ/એકર, ટામેટા (સફેદ માખી) 160 ગ્રામ/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ ,ડ્રેન્ચિંગ
પરિણામકારકતા
ડાંગર : ગાભમારાની ઈયળ, ગોલ મીંજ, પાન વાળનારી ઈયળ, ડાંગરના ચુસીયા, થ્રિપ્સ; કપાસ: લીલા તડતડીયા ,મોલો મશી , થ્રિપ્સ, સફેદ માખી ; આંબો :મધીયો ; ચા - ચૂસ્યા, બટાકા મોલો મશી ; સાઇટ્રસ: સાયલા; જીરું : મોલો મશી ; ટામેટાં: સફેદ માખી; રીંગણ: સફેદ માખી; રાયડો:મોલો મશી
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા કૃષિ રસાયણો સાથે સુસંગત છે.
અસરકારકતાના દિવસો
કપાસ: 21 દિવસ;આંબા: 30 દિવસ;ભીંડા ; ટામેટા: 5 દિવસ;રીંગણ : 3 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અને જંતુની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
લાગુ પડતા પાકો
ડાંગર, કપાસ,ભીંડા, આંબો, ઘઉં,રાયડો, ટામેટા, રીંગણ, ચા, બટેટા, લીંબુ
વિશેષ માહિતી
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise