એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
7 ખેડૂતો
વેલાવાળા પાકો ભરોસા કીટ 2022- 1 વીઘા
₹499₹1145
( 56% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
3
3
1
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
શટર (થાયોમીથોક્ઝામ 75% ) 50 ગ્રામ X 1 યુનિટ ઝિમફ્લો (કાર્બેન્ડાઝિમ 46.27% એસસી) 250 મિલી X 1 યુનિટ રુટ પાવર (200 ગ્રામ) X 1 યુનિટ
વધારાનું વર્ણન
અમે તમારા માટે એક વિશેષ કીટ તૈયાર કરી છે, જેમાં પાન ના ટપકા,ભુકી છારો, મોલો મસી, લીલી પોપટી, થ્રિપ્સને નિયંત્રિત કરવા માટે આ કીટમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાક પોષણ છે જે સફેદ મૂળના વિકાસમાં વધારો કરે છે અને તે છોડના વિકાસ અને તંદુરસ્તીમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે. વેલાવાળા શાકભાજી પાકો.
કયા પાકમાં વપરાય છે
વેલાવાળા શાકભાજી પાકો
ઉપયોગીતા
શટર: મોલો મસી, લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ; ઝિમફ્લો: ભૂકીછારો; રૂટ પાવર: સફેદ મૂળના વિકાસમાં વધારો કરે છે અને તે છોડના વિકાસમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
માત્રા
શટર: 100 ગ્રામ/એકર; ઝિમફ્લો: 250 મિલી/એકર; રુટ પાવર: 400 ગ્રામ/એકર
રાસાયણિક બંધારણ
શટર: થાયોમીથોક્ઝામ 75% એસજી; ઝિમફ્લો: કાર્બેન્ડાઝિમ 46.27% એસસી; રૂટ પાવર: હ્યુમિક અને ફુલવિક
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise