ઇન્ડોફિલ
7 ખેડૂતો
ઈન્ડોફિલ કમ્પેનિયન (કાર્બેન્ડાઝીમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% WP) 1 કિ.ગ્રા.
₹619₹830
( 25% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
પ્રશંસાપત્ર
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.3
5
1
0
0
1

મુખ્ય મુદ્દા:

ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
વિશેષ માહિતી
મોટાભાગના પાનના રોગોને નિયંત્રિત કરી શકે છે
લાગુ પડતા પાકો
મરચા, દ્રાક્ષ, મગફળી, આંબો, ડાંગર, બટેટા, ચા.
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
અસરકારકતાના દિવસો
7 દિવસ
સુસંગતતા
મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
પરિણામકારકતા
મરચાં: ફળનો સડો, તરછારો દ્રાક્ષ: એન્થ્રેકનોઝ, તરછારો , મગફળી: સુકારો, થડનો કોહવારો, પાનના ટપકા, મૂળનો સડો, ટીક્કા પાનના ટપકા; કેરી: એન્થ્રેક્નોઝ, તરછારો ડાંગર: કરમોડી બટાટા: કાળા ધબ્બા, અગતરો સુકારો, પછાતરો સુકારો,
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ : મગફળી, મરચી, દ્રાક્ષ, કેરી, ડાંગર, બટાટા, ચા બીજ માવજત: મગફળી.
પ્રમાણ
છંટકાવ - મગફળી: એકર દીઠ 200 ગ્રામ, ડાંગર: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, બટાટા: એકર દીઠ 700 ગ્રામ, ચા: એકર દીઠ 500 ગ્રામ, મરચું: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, મકાઈ: 400 ગ્રામ એકર. મગફળી સાથે બીજની સારવાર: પ્રતિ કિલો બીજ 2.5 ગ્રામ કેરી અને દ્રાક્ષ: લિટર પાણી દીઠ 1.5 ગ્રામ - પાકની છત્રની જરૂરિયાત મુજબ સફરજન @ 2.5 ગ્રામ /લિટર પાણી દીઠ લિટર - પાકના આધારે.
રાસાયણિક તત્વ
મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise