ગોદરેજ
ગ્રાસિયા (ફ્લુક્સામેટમાઇડ 10% ઇસી) 160 મિલી
₹2499₹2560
( 2% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
રીંગણ ,કોબીજ ,મરચી ,ભીંડા ,તુવેર ,ટામેટા
રાસાયણિક તત્વ
ફ્લુક્સામેટમાઇડ 10% ઇસી
પ્રમાણ
160 મિલી /એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
રીંગણ- લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, ફળ અને ડુંખની ઈયળ , કોબી- હીરાફૂદી , તમાકુ : લશ્કરી ઈયળ , ઘોડિયા ઈયળ, મરચી - થ્રિપ્સ , ફળ ખાનારી ઈયળ , ભીંડા - લીલી પોપટી, થ્રીપ્સ, ફળ ખાનારી ઈયળ, તુવેર - શીંગ કોરી ખાનારી ઈયળ , ટામેટા- થિર્પ્સ, ફળ ખાનારી ઈયળ
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશકો સાથે મિક્સ કરી શકો છો
પુનઃ વપરાશ
રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
તે મુખ્યત્વે ચૂસવા વાળી અને ચાવવા વાળી બંને જીવાતો સામે અસરકારક રીતે કામ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise