સિન્જેન્ટા
79 ખેડૂતો
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 500 મી.લી.
₹1509₹1600
( 6% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:200 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
કેવી રીતે વાપરવું

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.2
50
11
8
2
8

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક તત્વ
થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી
પ્રમાણ
કપાસ @ 80 મિલી / એકર; મકાઈ, ટામેટા, સોયાબીન @ 50 એમએલ / એકર; મગફળી, મરચું, ચા @ 60 એમએલ / એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
કપાસ: લીલી પોપટી ,મોલો મશી , થ્રિપ્સ, જીંડવાની ઈયળ મકાઈ: મોલો મચ્છી, થડની માખી, ગાભમારાની ઈયળ મગફળી: પાનના તીતીઘોડા, પાન ખાનાર ઈયળ સોયાબીન: થડની માખી,પાન ખાનાર ઈયળ, મરચાં: થ્રિપ્સ, ફળ ખાનાર ઈયળ ચા: ચા મચ્છર ભૂલ, થ્રિપ્સ,પાન ખાનાર ઈયળ ટામેટા: થ્રિપ્સ, સફેદ માખી અને ફળ ખાનાર ઈયળ
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ફૂગનાશકો સાથે સુસંગતતા
અસરકારકતાના દિવસો
15 દિવસ
પુનઃ વપરાશ
જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
લાગુ પડતા પાકો
કપાસ, મકાઈ, મગફળી, સોયાબીન, મરચાં, ચા, ટામેટાં
વિશેષ માહિતી
ચૂસીયા જીવાત સામે અસરકારક નિયંત્રણ
ખાસ નોંધ
અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise