એગ્રોસ્ટાર
2 ખેડૂતો
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
₹1339₹1400
( 4% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:500 મિલી100 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
દ્રાક્ષ,મરચી, ટામેટા, બટેટા, કાકડી, જીરું, કેરી અને દાડમ
રાસાયણિક તત્વ
એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી
પ્રમાણ
દ્રાક્ષ,મરચી, ટામેટા, બટેટા, કાકડી, જીરું : 200 મિલી/એકર, કેરી અને દાડમ 1 મિલી/લિટર પાણી
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
દ્રાક્ષ- તળછારો,ભુકીછારો મરચું- ફળનો સડો,ભુકીછારો કેરી- કાલવર્ણ, ભુકીછારો ટમેટા- આગતરો અને પાછતરો સુકારો બટાટા- પાછતરો સુકારો કાકડી તળછારો,ભુકીછારો જીરું- બ્લાઇટ અને ભુકીછારો દાડમ- પાન અને ફળના ટપકા
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી જંતુનાશકો સાથે સુસંગત.
પુનઃ વપરાશ
રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
1) છોડની ફૂલ ધારણ કરવાની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. 2) પાકના મોટા ભાગના રોગને અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરે છે. 3) પાનમાં લીલોતરી લાવે અને સ્વસ્થ રાખે છે. 4) છોડને અજૈવિક તાણ સામે વધુ સારી રીતે લડવામાં અને પૂરા પાડવામાં આવેલ પોષક તત્ત્વોનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 500 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 500 મિલી
₹2679₹2670
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 100 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 100 મિલી
₹539₹570
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
₹3099₹3800
રોઝતમ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી) 250 મિલી
રોઝતમ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી) 250 મિલી
₹805₹990
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
₹325₹450
રેમીસાઇડ્સ ઓક્સિએન્ટ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
રેમીસાઇડ્સ ઓક્સિએન્ટ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
₹915₹920
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 600 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 600 મિલી
₹1299₹1800
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 300 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 300 મિલી
₹669₹960
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 150 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 150 મિલી
₹349₹540
agrostar_promise