એગ્રોસ્ટાર
16 ખેડૂતો

એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 150 મિલી

₹349₹540
( 35% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
બીજી અન્ય સાઈઝમાં:300 મિલી600 મિલી
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play
લાભો
કેવી રીતે વાપરવું
પ્રશંસાપત્ર

Free Home Deliveryરેટિંગ્સ

4.1
11
0
2
1
2

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
કાકડી,ફુલાવર, તરબૂચ
રાસાયણિક તત્વ
એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી
પ્રમાણ
કાકડી - 1200 મિલી/એકર; ફુલાવર- 1200 મિલી/એકર; તરબૂચ - 1200 મિલી/એકર
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
કાકડી - તળછારો, ભૂકીછારો,પાનના ટપકા; ફુલાવર-તળછારો અને પાનના ટપકા; તરબૂચ - તળછારો, પાનના ટપકા,ભૂકીછારો
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશક અને ફૂગનાશક સાથે સુસંગત
પુનઃ વપરાશ
રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
1) ડ્રેગનેટ સારી પાકની સલામતી, રોગ નિયંત્રણ અને લીલા પાન વાળા વિસ્તારની જાળવણી દર્શાવે છે જેના પરિણામે નોંધપાત્ર ઉપજ માં લાભ થાય છે. 2) રક્ષક તરીકે અથવા રોગના પ્રારંભિક તબક્કામાં ડ્રેગનેટનો વધુ ઉપયોગ થાય છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
-30%
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 300 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 300 મિલી
₹669₹960
-28%
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 600 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 600 મિલી
₹1299₹1800
0%
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 500 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 500 મિલી
₹2679₹2670
-5%
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 100 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 100 મિલી
₹539₹570
-4%
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
₹1339₹1400
-1%
રેમીસાઇડ્સ ઓક્સિએન્ટ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
રેમીસાઇડ્સ ઓક્સિએન્ટ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
₹915₹920
-18%
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
₹3099₹3800
-19%
રોઝતમ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી) 250 મિલી
રોઝતમ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી) 250 મિલી
₹805₹990
-28%
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
રોઝતમ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
₹325₹450
agrostar_promise