રેમીસાઇડ્સ
2 ખેડૂતો
રેમીસાઇડ્સ ઓક્સિએન્ટ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
₹989₹920
( -7% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

લાગુ પડતા પાકો
કપાસ, શેરડી, ઘઉં, ટામેટા, ડાંગર, ડુંગળી, મકાઈ, મરચી, હળદર
રાસાયણિક તત્વ
એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડિફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી
પ્રમાણ
છંટકાવ : 160-200 મિલી/એકર (1 મિલી/લિટર)
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ
પરિણામકારકતા
ડાંગર: કરમોડી, પાછતરો કોહવારો, કપાસ: પાનના ટપકા, મકાઈ: સુકારો અને તરછારો, ઘઉં: ગેરુ અને ભુકીછારો, શેરડી: લાલ સડો, સ્મટ અને ગેરુ, ડુંગળી: જાંબલી ધબ્બા નો રોગ અને તરછારો, ટામેટા : આગતરો અને પાછતરો સુકારો, મરચી : કાલવર્ણ અને ભુકીછારો, હળદર: પાનના ટપકા અને ગાંઠ નો સડો
સુસંગતતા
સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા જંતુનાશક અને ફૂગનાશક સાથે સુસંગત.
પુનઃ વપરાશ
જીવાતના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે.
વિશેષ માહિતી
ઓક્સિએન્ટ એ એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ ફૂગનાશક છે જે પીળો ગેરુ, ભુકીછારો, પાછતરો સુકારો, તરછારો, પાનના ટપકા, લાલ સડો વગેરે જેવા રોગોનું નિયંત્રણ કરે છે.
ખાસ નોંધ
અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશા પ્રોડક્ટના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ટોપ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
સિંજેન્ટા એમિસ્ટાર ટોપ (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનોકોનાઝોલ 11.4% એસસી) 200 મિલી
₹1029₹1205
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 250 મિલી
₹1339₹1400
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 500 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 500 મિલી
₹2679₹2670
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 100 મિલી
એગ્રોસ્ટાર એજેક્સ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23%એસસી) 100 મિલી
₹539₹570
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 100 મિલી
₹325₹450
રોઝતામ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી) 250 મિલી
રોઝતામ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3% એસસી) 250 મિલી
₹805₹990
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
રોઝતામ (એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન 11% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 18.3 % એસસી) 1 લિટર
₹3099₹3800
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 300 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 300 મિલી
₹669₹960
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 600 મિલી
એગ્રોસ્ટાર ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8% + ક્લોરોથાલોનિલ 40.0% એસસી) 600 મિલી
₹1299₹1800
agrostar_promise