પીઆઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
5 ખેડૂતો
કીફન(ટોલ્ફનપાયરાઈડ 15% ઇસી) 250 મિલી
₹749₹885
( 15% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

રાસાયણિક બંધારણ
ટોલ્ફનપાયરાઈડ 15% ઇસી
માત્રા
2 મિલી/લિ. પાણી
વાપરવાની પદ્ધતિ
છંટકાવ કરવો
ઉપયોગીતા
કીફન ચુસીયા વર્ગની મોટા ભાગની જીવાંતો (દા.ત. લીલા તડતડીયા, થ્રિપ્સ, મધીયા) અને ચાવવા અને કોરીખાનાર જીવાંતો (હીરા ફુદાંની ઇયળ અથવા ડીબીએમ) માટે ખૂબ જ અસરકારક છે. આમ કીફુન એક કરતા વધુ જીવંતોના નિવારણ માટે એક શૉટ ઉપાય તરીકે કાર્ય કરે છે તથા પાક સંરક્ષણના ખર્ચમાં પણ ઘટાડો કરે છે.
વાપરવાની આવૃત્તિ
જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
કયા પાકમાં વપરાય છે
કોબીજ, ભીંડા, મરચાં, જીરું, કેરી, ડુંગળી, કપાસ
વિશેષ વર્ણન
કીફન પાયરાઝોલ જૂથ નું અસરકારક રસાયણ છે જે પાકને ભીંગડાવાળી અને ચુસીયા જીવાતની વિશાળ શ્રેણી પર અસર કરે છે.વૈશ્વિક ધોરણે કીફન ,તીડ, મધીયા, હીરા ફૂડની ઈયળ, તમાકુની ઈયળ,માંકડ, સ્કેલ કીટ, સાયલા, થ્રીપ્સ, પાન કોરી ખાનાર કોરી ખાનારી ઈયળ, કથીરી વગેરે અને શાકભાજી , ફળો, પાકો પર ફૂગ જન્ય રોગોને નિયંત્રિત કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે. હીરાફૂડી અને થ્રીપ્સ, લીલા તડતડીયા જેવી ચુસીયા જીવાત પર વપરાશ માટે કીફનને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
agrostar_promise