ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
1000 gm
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹480₹885
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: જીએ 0.001%
  • માત્રા: 25-30 મિલી/પંપ અથવા 250 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: તમામ પાક પર ઉપયોગ કરી શકાય. ફૂલ ને ફળોના વિકાસમાં મદદરૂપ થાય છે.
  • સુસંગતતા: છંટકાવ કરવાના બધા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: એક વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: ઉત્પાદનની માત્રા અને ગુણવત્તા વધે છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹835₹1097
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો