ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: સુમિતોમો
₹390₹530
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ઇ.જી.
  • માત્રા: 400 ગ્રામ/એકર અથવા 40 ગ્રામ/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પાંદડા પર છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મરચાં : ભૂકી છારો, ફળનો સડો; સોયાબીન: પાન ના ટપકાં નો રોગ, શીંગનો સુકારો
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાતની અસર અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારિત.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી, મરચી,સોયાબીન,તરબૂચ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹835₹1097
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો