ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: સુમિતોમો
₹390₹530
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબ્લ્યુજી
  • માત્રા: 400 ગ્રામ/એકર અથવા 40 ગ્રામ/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પાંદડા પર છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મરચાં : ભૂકી છારો, ફળનો સડો; સોયાબીન: પાન ના ટપકાં નો રોગ, શીંગનો સુકારો
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાતની અસર અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારિત.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી, મરચી,સોયાબીન,તરબૂચ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટેબુલ (ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹350₹550
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹660₹730
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹809₹1220
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો