સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: સુમિતોમો
₹390₹530

રેટિંગ્સ

4.1
56
11
11
7
7

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી
  • માત્રા: 500 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મરચાં - ભૂકી છરો , ફળનો સડો, સોયાબીન - પાનના ટપકા, શીંગનો કોહવારો.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચી, સોયાબીન
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટેબુલ - (ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 જી
₹350₹550
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 ( 500 ગ્રામ)
₹660₹730
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
વેટસીલ પ્લસ ( સ્પ્રેડર/ સ્ટીકર/ પેનેટ્રેટર) 100 મિલી
₹210₹280
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650