સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
બ્રાંડ: સિન્જેન્ટા
₹825₹1160

રેટિંગ્સ

4.3
14
1
1
1
2

અન્ય મુદ્દા

  • ફળાઉનો પ્રકાર:સિંગલ

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

વાવણીની ઋતુઓક્ટોબર-ફેબ્રુઆરી
વાવણીની પધ્ધતિખાડો પાડીને/ફેર રોપણી
વાવણીનું અંતરચાસ થી ચાસનું અંતર : 6-8 ફૂટ; છોડથી છોડનું અંતર : 2-3 ફૂટ
વિશેષ વર્ણનસારી ટકાઉ
પાકનો સમયગાળો90-95 દિવસ
ફળાઉનો પ્રકારસિંગલ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ઓક્ટોબર-ફેબ્રુઆરી
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ખાડો પાડીને/ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર : 6-8 ફૂટ; છોડથી છોડનું અંતર : 2-3 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: સારી ટકાઉ
  • પાકનો સમયગાળો: 90-95 દિવસ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
₹600₹600
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹250₹285
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
ઈસ્ટ વેસ્ટ ડુંગળી પ્રેમા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1525₹1680
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
₹1175₹1610
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 800 બીજ
₹575₹771
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1800₹2425
ગોલ્ડકિંગ એ૧ તલ બીજ (500 ગ્રામ)
₹195₹350
ગોલ્ડકિંગ એ1 અડદ બીજ (1 કિલો)
₹225₹358
ગોલ્ડકિંગ - ચેમ્પિયન બાજરા બીજ (1.5 કિલો)
₹350₹550
ગોલ્ડકિંગ પાવર 11 ગમ ગુવાર (2 કિલો) બીજ
₹270₹308
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹210₹400
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1375₹2400
કાવેરી મકાઈ પીળી બીજ KMH 218+ (4 કિલો) બીજ
₹875₹1050
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹342
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹330