સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર હાર્ડવેર કોમ્બો
₹3349₹5290

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: સનલોર્ડ - 12 * 12 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર + શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
  • વિશેષ વર્ણન: પંપ - એકસમાન છંટકાવ આપે છે અને રસાયણોનો બિનજરૂરી વપરાશ ટાળે છે. શૂટર - તે જમીનપર લગતા કીટ અને ચુસીયા અને ચાવીને ખાવા વાળી જીવતો સામે ત્વરિત કામ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો