ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
100 gm
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹550₹790
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: થાયોમેથોક્ઝામ 75%
  • માત્રા: 40-50 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસમાં: તડતડિયા, મોલો મસી ; શેરડી; ડુંખ વેધક ; ડાંગર; ભૂખરા ચુસીયા અને લીલા ચુસીયા ; મગફળી: ઉધઈ
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત અને રોગની તીવ્રતા પર અઢાર રાખે છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: શેરડી, કપાસ, મગફળી, ડાંગર
  • વિશેષ વર્ણન: તે જમીનપર લગતા કીટ અને ચુસીયા અને ચાવીને ખાવા વાળી જીવતો સામે ત્વરિત કામ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹690
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (માઇકોરાઇઝા) 4 કિ.ગ્રા. બેગ
₹535₹542
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹535₹655
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો