ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
10 gm
બ્રાંડ: વિએનઆર
₹400₹494
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેરરોપણી
  • વાવણીનું અંતર: બે ચાસ વચ્ચે: 5 ફૂટ;બે છોડ વચ્ચે: 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: જાડા પીળા મરચા જે પાકે ત્યારે ઘાટ્ટા લાલ હોય છે; આ જાત વધુ ગરમી/તાપમાન સહન કરી શકે છે; ઊંચી ઉત્પાદકતા
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો (10 પેકેટો) ડ્રમ
₹3500₹5100
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
નુન્હેમ્સ (યુએસ એગ્રી)- યુએસ 702 મરચાં (1500 બીજ) બિયારણ
₹350₹435
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
શ્રીરામ 20:20:20 (1 કિ.ગ્રા.)
₹155₹180
એસ્કેન હાયવેજ મરચી મીનામ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹375₹463
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹494
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹335₹358
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો