યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (500 ગ્રામ)
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹309₹458

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેંન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી
  • માત્રા: છંટકાવ - મગફળી: એકર દીઠ 200 ગ્રામ, ડાંગર: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, બટાટા: એકર દીઠ 700 ગ્રામ, ચા: એકર દીઠ 500 ગ્રામ, મરચી : એકર દીઠ 300 ગ્રામ, મકાઈ: 400 ગ્રામ એકર. મગફળી સાથે બીજની સારવાર: પ્રતિ કિલો બીજ 2.5 ગ્રામ કેરી અને દ્રાક્ષ: લિટર પાણી દીઠ 1.5 ગ્રામ - પાકની છત્રની જરૂરિયાત મુજબ સફરજન @ લિટર પાણી દીઠ લિટર - પાકના આધારે.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ : મરચાં, દ્રાક્ષ, કેરી, ડાંગર, બટાકા, ચા અને મગફળીમાં બંને છંટકાવ અને બીજની માવજત .
  • ઉપયોગીતા: મરચાં: ફળનો સડો, પાનના ટપકા, ભૂકીછરો દ્રાક્ષ: એન્થ્રેક્નોઝ , ભૂકીછરો, તરછારો મગફળી: સુકારો, થડનો સડો, સૂકો મૂળનો સડો,પાનના ટપકા, કેરી: એન્થ્રેકનોઝ, ભૂકીછરો ડાંગર સુકારો, બટાટા: કાળા ધબ્બા, પાછતરો સુકારો, આગતરો સુકારો
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 7 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી, ડાંગર, બટેટા, ચા, દ્રાક્ષ, આંબો,
  • વિશેષ વર્ણન: મોટાભાગના પાનના રોગોને નિયંત્રિત કરી શકે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 100 ગ્રામ
₹89₹115
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 1 લીટર
₹1000₹1178
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:52:34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹545₹662
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સી ક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹409₹675
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹309₹385
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500