ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
250 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹775₹1208
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર : 3-5 ફૂટ; છોડથી છોડનું અંતર : 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: છોડ મધ્યમ ઊંચો
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
₹950₹1348
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 50 ગ્રામ
₹275₹395
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹775₹1208
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1225
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
₹159₹180
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1283
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો