ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
250 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹950₹1348
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: બે હાર વચ્ચે :1.5-2.5 ફૂટ; બે છોડ વચ્ચે :1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: મધ્યમ લાંબી
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહી આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. આ સંપુર્ણપણે જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિયો પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશા પ્રોડ્ક્ટ લેબલ્સ અને પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1283
યુપીએલ-એફ1 હાઇબ્રિડ ભીંડા વિનસ (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹775₹1161
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹900₹1225
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
₹275₹395
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹775₹1208
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
₹129₹200
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
₹159₹180
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો