ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
500 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹950₹1470
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: જાન્યુઆરી-માર્ચ / જૂન-જુલાઈ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: બે ચાસ વચ્ચે: 2 ફૂટ; બે છોડ વચ્ચે: 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: આકર્ષક ઘાટ્ટા લીલા ફળો
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹1650₹2540
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
₹275₹395
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
₹129₹200
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
₹159₹180
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹850₹1380
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1400₹2000
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો