યુપીએલ-દોસ્ત સુપર - પેન્ડિમેથાલિન 38.7% સીએસ (700 મિલી)
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹445₹600

રેટિંગ્સ

4
65
15
8
5
14

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: પેન્ડીમેથાલિન 38.7 % સીએસ
  • માત્રા: 600-700 મિલી /એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: કોરી જમીનમાં છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બંટીયો, કણજરો, આરોતારો, લૂણી,તાંદળજો,દુધેલી, ટીક વીડ,ગુલ્લી દંડા, ચીલ, વેલી, ખાખી વીડ, ભાંગરો, ચીઢો, ચોખલીયું, ચિક વીડ, દિલી, પ્રીમરોઝ, ઇન્ડિયન ફુમેન્ટ્રી
  • સુસંગતતા: છંટકાવ માત્ર એક જ કેમિકલથી થવો જોઈએ.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: નિંદામણની સ્થિતિ અથવા નીંદણની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે. વધુ માહિતી માટે 'નીડ એક્સપર્ટ હેલ્પ' બટન પર ક્લિક કરો.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: સોયાબીન ,કપાસ ,તુવેર
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
  • પાકની અવસ્થા: પાકની વાવણી પછી અને પહેલા પિયત અને (પાછા પગે) કાર્પેટ એપ્લિકેશન તરીકે જમીન પર છાંટવું જોઈએ
  • મહત્વપૂર્ણ નોંધ: છંટકાવ પાછા પગે થવો જોઈએ અને છાંટવામાં આવેલા ખેતરમાં ચાલવાનું ટાળવું જોઈએ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1249₹1560
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹619₹762
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650