મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹309₹385

રેટિંગ્સ

4.3
816
152
119
58
81

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી
  • માત્રા: છંટકાવ - મગફળી: એકર દીઠ 200 ગ્રામ, ડાંગર: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, બટાટા: એકર દીઠ 700 ગ્રામ, ચા: એકર દીઠ 500 ગ્રામ, મરચું: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, મકાઈ: 400 ગ્રામ એકર. મગફળી સાથે બીજની સારવાર: પ્રતિ કિલો બીજ 2.5 ગ્રામ કેરી અને દ્રાક્ષ: લિટર પાણી દીઠ 1.5 ગ્રામ - પાકની છત્રની જરૂરિયાત મુજબ સફરજન @ 2.5 ગ્રામ /લિટર પાણી દીઠ લિટર - પાકના આધારે.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ : મગફળી, મરચી, દ્રાક્ષ, કેરી, ડાંગર, બટાટા, ચા બીજ માવજત: મગફળી.
  • ઉપયોગીતા: મરચાં: ફળનો સડો, તરછારો દ્રાક્ષ: એન્થ્રેકનોઝ, તરછારો , મગફળી: સુકારો, થડનો કોહવારો, પાનના ટપકા, મૂળનો સડો, ટીક્કા પાનના ટપકા; કેરી: એન્થ્રેક્નોઝ, તરછારો ડાંગર: કરમોડી બટાટા: કાળા ધબ્બા, અગતરો સુકારો, પછાતરો સુકારો,
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 7 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચા, દ્રાક્ષ, મગફળી, આંબો, ડાંગર, બટેટા, ચા.
  • વિશેષ વર્ણન: મોટાભાગના પાનના રોગોને નિયંત્રિત કરી શકે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 ( 500 ગ્રામ)
₹660₹730
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1249₹1560
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સી ક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹409₹675
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹619₹762
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹169₹215