ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
500 gm
બ્રાંડ: સલ્ફર મિલ્સ
₹550₹620
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી
  • માત્રા: 30 ગ્રામ/પંપ અથવા 300-500 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: પીછછારો, ધરુ મૃત્યુ, પાછોતરા સુકારાના નિયંત્રણ માટે
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: દ્રાક્ષ, બટાકા, કાળા મરી, રાઈ, મરચી
  • વિશેષ વર્ણન: ધરુ મૃત્યુ અને પાછોતરા સુકારા માટે સૌથી વધુ પ્રભાવી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
મર્જર - 500 ગ્રામ
₹580₹690
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
₹129₹200
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો