ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹595₹700
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%
  • માત્રા: 500 ગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ, નિતારણ
  • ઉપયોગીતા: બાજરી: પીછછારો; બટાકા: પાછતરો સુકારો ; રાઈ: સફેદ ગેરૂ, બ્લાઈટ, તમાકુ નર્સરી: ધરુ મૃત્યુ, પાનનો સુકારો
  • સુસંગતતા: લાઇમ સલ્ફર અને બોર્ડો મિશ્રણ અથવા ક્ષારીય દ્રવ્યો સિવાય તમામ સામાન્ય જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: દ્રાક્ષ, બટાકા, કાળા મરી, રાઈ, મરચી
  • વિશેષ વર્ણન: બીજ ઉપચાર, પાન પર છંટકાવ, નર્સરીમાં દરેડીને આપી શકાય અને લણણી પછી થતા રોગો અટકાવવા માટે લણણી પહેલાં છંટકાવ માટે ઉપયોગી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹690
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો