ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹290₹385
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: કાર્બેંન્ડાઝીમ 12% + + મેન્કોઝેબ 63% WP
  • માત્રા: 300-400 ગ્રામ/એકર અથવા 30-35 ગ્રામ/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: પાંદડા પર ડાઘા
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના છંટકાવના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 7 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી, ડાંગર, બટાકા, ચા, દ્રાક્ષ, કેરી
  • વિશેષ વર્ણન: પાંદડા પરના મોટાભાગના રોગો ના નિયંત્રણ માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹145₹215
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો