મગફળી ઇકોનોમી ભરોસા કીટ
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
₹629₹1005

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વિશેષ વર્ણન: મગફળીના વાવણી સમયે પ્રારંભિક તબક્કે પાકની વૃદ્ધિનો નિર્ણાયક સમય છે. જીવાત અને ફૂગના રોગ જેવા કે ઉધઈ, મુંડા અને પાન ટપકાં, ગેરુ અને મગફળીની વાવણી પછીના પ્રારંભિક તબક્કે પાકના વિકાસના નિર્ણાયક સમયગાળાના પાકને અસર થાય છે, જેની સીધી અસર આપણા પાકના પાક પર પડે છે. આ માટે એક ખાસ કીટ તૈયાર કરી છે. આ કીટમાં એક જંતુનાશક અને એક ફૂગનાશક હોય છે, આ ઉપચાર પાકને જીવાત અને ફૂગ રોગોથી સુરક્ષિત કરે છે અને પાકના સ્વસ્થ વિકાસમાં મદદ કરે છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી
  • ઉપયોગીતા: મૅન્ડોઝ : એન્થ્રેકનોઝ, પાન ટપકાં, ગેરુ, મુળખાઈ, કોલર રોટ, શટર: ઉધઈ અને મુંડા
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: બીજ માવજત
  • માત્રા: મેડોઝ: 250 ગ્રામ / એકર; શટર: 100 ગ્રામ / એકર
  • રાસાયણિક બંધારણ: મેન્ડોઝ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી; શટર: થાયમેથોકસામ 75% એસજી