મંગલમ-વોલીના વરિયાળી (400 ગ્રામ)
બ્રાંડ: મંગલમ
₹600₹700

રેટિંગ્સ

4.2
7
0
0
1
1

અન્ય મુદ્દા

  • પાકનો સમયગાળો:146 થી 150 દિવસ

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

વાવણીની ઋતુમધ્ય સપ્ટેમ્બર
વાવણીની પધ્ધતિપુંખીને
વાવણીનું અંતર60 x 30 સેમી અંતરે ફેર રોપણી. સીધા વાવેલા પાકમાં 25-30 સેમી અંતર
વિશેષ વર્ણનઝડપી વૃદ્ધિ અને વધુ તેલની માત્રા
રોગ પ્રતિકારમીઠા સ્ત્રાવ સામે પ્રતિકારક
પાકનો સમયગાળો146 થી 150 દિવસ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: મધ્ય સપ્ટેમ્બર
  • વાવણીની પધ્ધતિ: પુંખીને
  • વાવણીનું અંતર: 60 x 30 સેમી અંતરે ફેર રોપણી. સીધા વાવેલા પાકમાં 25-30 સેમી અંતર
  • વિશેષ વર્ણન: ઝડપી વૃદ્ધિ અને વધુ તેલની માત્રા
  • રોગ પ્રતિકાર: મીઠા સ્ત્રાવ સામે પ્રતિકારક
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
₹600₹600
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹250₹285
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
ઈસ્ટ વેસ્ટ ડુંગળી પ્રેમા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1525₹1680
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
₹1175₹1610
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 800 બીજ
₹575₹771
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1800₹2425
ગોલ્ડકિંગ એ૧ તલ બીજ (500 ગ્રામ)
₹195₹350
ગોલ્ડકિંગ એ1 અડદ બીજ (1 કિલો)
₹225₹358
ગોલ્ડકિંગ - ચેમ્પિયન બાજરા બીજ (1.5 કિલો)
₹350₹550
ગોલ્ડકિંગ પાવર 11 ગમ ગુવાર (2 કિલો) બીજ
₹270₹308
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹210₹400
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1375₹2400
કાવેરી મકાઈ પીળી બીજ KMH 218+ (4 કિલો) બીજ
₹875₹1050
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹342
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹330