બેરીક્સ - વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યુર (એક સેટ)
બ્રાંડ: બેરીક્સ
₹180₹182

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: લ્યુરમાં 99% શુદ્ધ પેરા ફેરોમોન
  • માત્રા: દેખરેખ હેતુ માટે એકર દીઠ 1 ટ્રેપ સેટ કરો. વનસ્પતિ ફ્લાય્સ (તડબૂચ ફ્લાય્સ) ના અસરકારક માસ ટ્રેપ માટે એકર દીઠ 8 ટ્રેપ સુધી લગાવો .
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: હૂકમાં લ્યુર સ્થાપિત કરો અને ટ્રેપ જમીનથી 3-5 ફુટ ઉપર લટકાવી દો.
  • ઉપયોગીતા: વનસ્પતિ માખીને આકર્ષે છે અને ફસાવે છે (બેક્ટ્રેસોરા ડોર્સાલિસ પ્રજાતિઓ)
  • અસરનો સમયગાળો: લયુર 60 દિવસ માટે અસરકારક છે. ટ્રેપ 2-3 વર્ષ સુધી ફરીથી વાપરી શકાય છે.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કાકડી, કઠોળ, કોળું, તરબૂચ ( તરબૂચ, ટેટી) જેવા શાકભાજીમાં
  • વિશેષ વર્ણન: જૈવિક વાવેતર માટે પ્રમાણિત ઇનપુટ (ADITI)
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
બેરીક્સ - વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યુર (એક સેટ)
₹180₹182
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
બેરીક્સ - ફક્ત શાકભાજી ફ્લાય લ્યુર ફક્ત
₹90₹91
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹1849₹1855
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1 લીટર
₹475₹700
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:52:34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320