ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
200 gm
બ્રાંડ: બેરીક્સ
₹220₹225
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: પ્લાસ્ટિક ની પરત અને બીનઝેરી ગુંદર
  • માત્રા: જીવાત ઉપદ્રવના આધારે 8 કે વધુ કાગળ પ્રતિ એકર ગોઠવો.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: ચીકણી શીટ ઉખાડો, તેમાં આપેલા કાણામાં એક લાકડી નાખો અને તેમણે પાંદડા ઉપર મુકો પવનની દિશામાં મેજિક સ્ટિકર્સ મૂકો. દિશા
  • ઉપયોગીતા: થ્રીપ્સ, પાન કોરિયા જેવી ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે
  • અસરનો સમયગાળો: ત્રણ મહિના સુધી, પણ વધારે જીવાત હોય તો બદલી નાખવા
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: શાકભાજી, ફળો, ફૂલો, કપાસ, તેલીબિયાં, અનાજ, કઠોળ અને ઔષધીય વનસ્પતિઓ
  • વિશેષ વર્ણન: સેન્દ્રિય ખેતી માટે માન્યતા પ્રાપ્ત છે(અદિતિ).
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹160₹240
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો