ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
100 gm
બ્રાંડ: બેરીક્સ
₹90₹90
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: લ્યુર માં ૯૯% શુધ્ધ પેરા ફેરોમોન ગંધ હોય છે
  • માત્રા: દેખરેખ માટે 1 પિંજર પ્રતિ એકર ગોઠવો. અસરકારક પદ્ધતિથી શાકભાજીની માખીઓ (તરબૂચ માખીઓ) મોટા પ્રમાણમાં પકડવા માટે પિંજરની સંખ્યા પ્રતિ એકર 8 સુધી વધારવી.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: હુકમાં લ્યુર ગોઠવો અને પિંજરને જમીનથી 3-5 ફૂટ ઉપર લટકાવો.
  • ઉપયોગીતા: શાકની માખીઓને આકર્ષે છે અને પકડે છે (બેક્ટ્રોસેરા કુકુર્બીટે સ્પિસીસ)
  • અસરનો સમયગાળો: પેકેટ ખોલ્યા પછી ૬૦ દિવસ સુધી અસરકારક રહે છે
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કાકડી, દુધી, બીન્સ, કોળું, તરબૂચ, ટેટી વગેરે શાકભાજી માં વપરાય છે.
  • વિશેષ વર્ણન: સેન્દ્રિય ખેતી માટે માન્યતા પ્રાપ્ત છે(અદિતિ).
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો