ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
100 gm
બ્રાંડ: બેયર
₹845₹1050
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ (75 ડબલ્યુજી)
  • માત્રા: 8-10 ગ્રામ/પંપ અથવા 80-160 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર: શેથ બ્લાઈટ, કંઠીની કરમોડી ; ટામેટા : આગતરો સુકારો ; આંબા : ભૂકીછારો, કાલવ્રણ ; ઘઉં: ઘેરું, ભૂકીછારો
  • સુસંગતતા: સ્ટીકિંગ એજંટો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, ટામેટા, આંબા , ઘઉં
  • વિશેષ વર્ણન: નાટિવો એ રક્ષણાત્મક અને પ્રણાલીગત વ્યાપક-સ્પેક્ટ્રમ ફૂગનાશક છે, જે રોગના નિયંત્રણ માટે જ નહીં, પણ પાકની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદનમાં સુધારો કરે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹870
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 100 ગ્રામ
₹750₹873
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
ટોકન 20 એસજી (ડાયનોટેફ્યુરાન 20% એસજી) 50 ગ્રામ
₹400₹452
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (300 ગ્રામ)
₹600₹750
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
₹1150₹1416
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો