ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
બાયોવિટા (દાણાદાર) (4 કિગ્રા)
4 Kg
બ્રાંડ: પીઆઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
₹460₹600
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: એસ્કોફિલમ નોડોસમ
  • માત્રા: 10-12 કિલો/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: માટી સાથે મિક્ષ કરીને
  • ઉપયોગીતા: બાયોવિટા પાકની નિરોગી વૃદ્ધિ માટે જરૂરી તમામ ઘતક પુરા પડે છે
  • સુસંગતતા: જંતુનાશક દવાઓ સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 2 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: બાયોવિટા વધુ વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદકતા માટે એક આદર્શ જૈવિક ઉત્પાદક છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (240 મિલી)
₹2250₹2646
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (180 મિલી)
₹1800₹1999
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
₹650₹660
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1400₹1640
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
₹380₹395
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹520₹526
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો (10 પેકેટો) ડ્રમ
₹3500₹5100
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
₹260₹295
સિંજેન્ટા ઇસાબિયન 1 લી.
₹1099₹1430
બેયર પ્લાનોફિક્સ 100 મિલી
₹90₹130
બાયોહર્ઝ (પ્રવાહી) (1 લીટર)
₹560₹675
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹530₹576
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
આઇ.પી.એલ પ્રિમીયમ ફૉસ્ટર (પી.એસ.બી.) 4 કિ.ગ્રા.
₹460₹535
રેલીગોલ્ડ (એસપી) -100 ગ્રામ
₹650₹660
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 50 ગ્રામ
₹275₹395
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
₹375₹395
સંજીવની (પાવડર) (1 કિગ્રા)
₹260₹295
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (માઇકોરાઇઝા) 4 કિ.ગ્રા. બેગ
₹535₹542
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
બાયર લેસેંટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઈમીડાકલોપ્રીડ 40% WDG) 40 ગ્રામ
₹505₹550
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
રેલીગોલ્ડ (જી) - 4 કિગ્રા
₹650₹796
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 10 ગ્રામ
₹35₹37
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹535₹655
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹450₹850
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો