બટાકા - રક્ષક કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
₹699₹1230

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ, ઇન્ડોફિલ એમ-45 (મેન્કોઝેબ) 1 કિગ્રા
  • વિશેષ વર્ણન: શૂટર - તે જમીનપર લગતા કીટ અને ચુસીયા અને ચાવીને ખાવા વાળી જીવતો સામે ત્વરિત કામ કરે છે. ઇન્ડોફિલ એમ-45 - રોગોનું નિયંત્રણ કરવાની સાથે, પાકને મેન્ગેનીઝ અને ઝીંક જેવા પોષક તત્વો પુરા પાડે છે.