ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
250 gm
બ્રાંડ: કૅપ્રિકા
₹390₹590
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: પ્રોટીન હાઇડ્રોલાયસેટ પાવડર 80% ટીસી
  • માત્રા: 25 ગ્રામ/પંપ અથવા 250 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ફૂલોની સંખ્યા વધારવા માટે
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: વાપર્યા પછી 15 થી 20 દિવસ.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 2 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: ફૂલો વધુ બેસે અને ફૂલ ખરતા અટકાવે છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
સોલ્યુબોર (250 ગ્રામ)
₹135₹135
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹425
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
₹209₹216
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹390₹425
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹398
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
₹135₹135
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો