ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
3 Kg
બ્રાંડ: સલ્ફર મિલ્સ
₹400₹510
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: સલ્ફર 90% WDG
  • માત્રા: 3 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પુંખીને
  • ઉપયોગીતા: પોષણ - સલ્ફરની ઉણપને દૂર કરવા માટે
  • સુસંગતતા: બીજા રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10-15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બહુવિધ પાક
  • વિશેષ વર્ણન: સલ્ફરની ઉણપને પરિપૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનના આરોગ્યમાં સુધારો કરે છે, જમીનનું પી.એચ. સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્ત્વોમાં વધારો કરવા માટે મદદ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો