ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો (10 પેકેટો) ડ્રમ
30 Kg
બ્રાંડ: સલ્ફર મિલ્સ
₹3500₹5100
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: સલ્ફર 90% WDG
  • માત્રા: 3 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પુંખીને
  • ઉપયોગીતા: પોષણ - સલ્ફરની ઉણપને દૂર કરવા માટે
  • સુસંગતતા: બીજા રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10-15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બહુવિધ પાક
  • વિશેષ વર્ણન: સલ્ફરની ઉણપને પરિપૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનના આરોગ્યમાં સુધારો કરે છે, જમીનનું પી.એચ. સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્ત્વોમાં વધારો કરવા માટે મદદ કરે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
₹150₹210
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
₹129₹200
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
₹248₹400
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો