પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
બ્રાંડ: પહુજા
₹1225₹2600

અન્ય મુદ્દા

  • ફળાઉનો પ્રકાર:એક
  • ભાગ:આઇસ બોક્સ સેગમેન્ટ

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

ફળનું વજન2-4 કિલો
ગરની પ્રકૃતિલાલ
ટીએસએસ%11-12 %
ભાગઆઇસ બોક્સ સેગમેન્ટ
ફળનું કદલંબાઈ: 30-40 સે.મી.; વ્યાસ: 15-20 સે.મી.
ફળનો આકારલંબગોળ; કેપ્સ્યુલ આકારના
ફળનો રંગકાળી છાલ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ઓગસ્ટ - એપ્રિલ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને / ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: બે ચાસ વચ્ચે: 6-8 ફૂટ; બે છોડ વચ્ચે: 2-3 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: આખા ગુજરાત માટે યોગ્ય
  • પાકનો સમયગાળો: ઉનાળો / ચોમાસું: 65 દિવસ;શિયાળો / રવિ: 90 દિવસ ( રોપણી પછી)
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એડ-ફાયર 70 ડબલ્યુજી (ઇમિડિક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 150 ગ્રામ
₹720₹826
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1350₹2100
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹7000₹10000
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1225₹2600
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
કીટોગાર્ડ (250 મિલી )
₹700₹790
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹3200₹4500
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
શટર (થાઇમેથોક્સમ 75%) 100 ગ્રામ
₹550₹790
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320