ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
500 gm
બ્રાંડ: ગુજરાત ફાર્મ સીડ્સ
₹240₹390
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: જૂન-જુલાઈ અથવા ફેબ્રુઆરી
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ઓરીને / પૂંખીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસથી ચાસ : 3-5 ફૂટ; છોડ થી છોડ : 1 ફૂટ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
  • ફળાઉનો પ્રકાર: એકાંકી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹760₹875
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (500 ગ્રામ)
₹700₹750
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹720₹1025
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
MP- પ્રોકિસાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
₹360₹375
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹368₹523
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
RJ- પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (250 ગ્રામ)
₹360₹375
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹700₹730
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 250 ગ્રામ
₹230₹275
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો