ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
નામધારી એન એસ 295 તરબૂચ બીયારણ(50 ગ્રામ)
50 gm
બ્રાંડ: નામધારી
₹320₹500
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: જાન્યુવરી-માર્ચ/સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર
  • વાવણીની પધ્ધતિ: खुदाई / आरोपण
  • વાવણીનું અંતર: બે હાર વચ્ચે :6-8 ફીટ; બે છોડ વચ્ચે 2-3 ફીટ
  • વિશેષ વર્ણન: ઉત્તમ પરિવહન ગુણવત્તા સાથે વધુ ઉત્પાદન આપનાર
  • ફળાઉનો પ્રકાર: એક
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1250₹2600
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
₹460₹492
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹175₹180
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1450₹2100
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બેરીક્સ - કેચ ફ્રૂટ ફ્લાય ફક્ત લ્યૂર
₹90₹90
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
સાગર કિંગ તરબૂચ બિયારણ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1375₹2100
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹335₹358
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
બેરીક્સ - કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય ટ્રેપ + લ્યૂર (એક સેટ)
₹180₹180
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 50 ગ્રામ
₹275₹395
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
બેરિક્ષ કેચ વેજીટેબલ ફ્લાય લ્યુર
₹90₹90
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
નામધારી એન એસ 295 તરબૂચ બીયારણ(50 ગ્રામ)
₹320₹500
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો