ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹330₹405
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: કાર્બેનડાઝીમ 50% ડબ્લ્યુપી
  • માત્રા: 100-150 ગ્રામ/એકર અથવા 10-15 ગ્રામ/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ, નિતારણ
  • ઉપયોગીતા: મગફળી: પાનના ટપકાનો રોગ; કપાસ: મૂળમાં સડો, કોલરનો કોહવારો, કાલવ્રણ, પાંદડા પર ડાઘા; ઘઉં:અંગારીયો; રીંગણ: પાંદડા પર ડાઘા, ભૂકીછાર; ચોખા: બ્લાસ્ટ, થડમાં સડો
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, ઘઉં, જવ, કપાસ, શણ, મગફળી, બીટ, વટાણા, ગવાર, વેળા વાળી શાકભાજી, રીંગણ, સફરજન, દ્રાક્ષ, અખરોટ, ગુલાબ, બોર
  • વિશેષ વર્ણન: નીતર તેમજ બીજ ઉપચાર માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)500 મિલિ
₹520₹560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹409₹510
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹405
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹294₹385
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹669₹800
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
The product Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms you have selected, and the price indicated is applicable for Madhya Pradesh. If you do not belong to Madhya Pradesh please choose your correct state before submitting.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો