ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹349₹425

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: કોપર ઓક્સી ક્લોરાઇડ 50% ડબ્લ્યુ પી
  • માત્રા: લીંબુ , મરચાં, કેળા, કોફી, બેટલ, બટાકા, તમાકુ, ટામેટા, દ્રાક્ષ, નાળિયેર, એલચી -1 કિગ્રા / એકર; કોફી-1.5-2 કિગ્રા / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ
  • ઉપયોગીતા: લીંબુ: પાનના ટપકા, કેંકર , મરચાં: પાનના ટપકા, ફળનો સડો, કેળાના ફળનો કોહવારો, પાનના ટપકા, કોફી બ્લેક રોટ, કાટ, ટામેટા આગોતરો સુકારો અને પાછતરો સુકારો.
  • સુસંગતતા: અમુક જંતુનાશક દવાઓ સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: લીંબુ, ઈલાયચી, મરચાં, સોપારી, કેળા, કોફી, બટાકા, તમાકુ, ટામેટા, દ્રાક્ષ, નાળિયેર
  • વિશેષ વર્ણન: લાંબા સમય સુધી રોગને નિયંત્રણમાં રાખે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
ટોકન (ડાયનોટેફ્યુરન 20% એસજી) - 250 ગ્રામ
₹1650₹2130
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
પનાકા એમ 45 (મેંન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹319₹450
કાસુ - બી 3 એલ (કસુગામાઇસિન ) 1 લીટર
₹1000₹1178
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹330₹490
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹609₹900