ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
100 gm
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹320₹551
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી
  • માત્રા: 80-100 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બધી જ અંદર અને બહારથી કોરી ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: સ્ટિકીંગ એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, ભીંડા, કોબીજ, મરચી, રીંગણ, તુવેર, છોલે ચણા, દ્રાક્ષ, ચા
  • વિશેષ વર્ણન: લાગુ પડતું નથી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹900₹1097
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹835₹1097
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો