ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹1499₹1972

રેટિંગ્સ

4.4
64
9
9
2
4

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઇમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ.જી.
  • માત્રા: કપાસ, અરહર, ગ્રામ, દ્રાક્ષ: 88 ગ્રામ / એકર; ભીંડા : 68 ગ્રામ / એકર; કોબી, મરચું, રીંગણ , ચા: 80 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસ: જીંડવાની ઈયળ, ભીંડા ફળ અને થડ કોરી ખાનાર ઈયળ, કોબીજ- હીરા ફૂદી , મરચાંના થ્રિપ્સ, ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, કથીરી, રીંગણ- ફળ અને થડ કોરી ખાનાર ઈયળ, ચણા અને મગશીંગની ઈયળ, ઈયળ, દ્રાક્ષ- થ્રિપ્સ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, તુવેર, ભીંડા, ચણા, ચા, મરચી, રીંગણ, કોબીજ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી ) 500 ગ્રામ
₹1249₹2650
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
₹3699₹5381
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹399₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹455
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885