ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
250 gm
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹350₹370
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી
  • માત્રા: 30 ગ્રામ/પંપ અથવા 200-400 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પાન પર છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ભૂકી છારો, તરછાળો, કાલવ્રણ, પાછતરો સુકારો, આગતરો સુકારા ના નિયંત્રણ માટે
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 8-12 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: રોગની અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચાં, બટાકા
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
એમ એચ ડાઉ સિસ્થેન (માયકલોબ્યુટાનિલ 10 % WP) 100 ગ્રામ
₹240₹250
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹875
મોલટાફ-હેક્ષાકોનાઝોલ 5% એસસી 1 લિટર
₹250₹550
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
ઇશાન (500 ગ્રામ)
₹550₹550
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹1025
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો