ડુંગળી ભરોસા કીટ
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર
₹899₹1038

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વિશેષ વર્ણન: અમે તમારા માટે થ્રિપ્સ , એન્થ્રેક્નોઝ, પાન ના ટપકા સ્થળને નિયંત્રિત કરવા માટે એક વિશેષ કીટ તૈયાર કરી છે, વહેલી અને અંતમાં આ રોગમાં એક જંતુનાશક, એક ફૂગનાશક અને એક પાકના પોષક તત્વો છે જે સલ્ફરની અછતને પરિપૂર્ણ કરવા ઉપરાંત છે, તે જમીનના આરોગ્ય, સંતુલનને સુધારે છે. સોઇલ પીએચ અને અન્ય પોષક તત્ત્વોને આગળ વધારવામાં સહાય કરો. ડુંગળીના પાકના સ્વસ્થ વિકાસ માટે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડુંગળી
  • ઉપયોગીતા: મેન્ડોઝ : એન્થ્રેક્નોઝ, પાન ના ટપકા , મૂળ નો કોહવારો ,થડ નો સડો, શટર: થ્રિપ્સ ; પાવર ગ્રો: સલ્ફરની ઉણપને પૂર્ણ કરવા ઉપરાંત, તે જમીનની તંદુરસ્તીમાં સુધારો કરે છે, માટી પીએચને સંતુલિત કરે છે અને અન્ય પોષક તત્વોને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: જમીનમાં માવજત
  • માત્રા: શટર: ૧૦૦ ગ્રામ / એકર;મેન્ડોઝ: ૨૫૦ ગ્રામ / એકર; પાવર ગ્રો: ૩ કિગ્રા / એકર
  • રાસાયણિક બંધારણ: શટર :થાયેમેથોજામ ૭૫%,મેન્ડોઝે:મેન્કોઝેબ ૬૩% +કાર્બેન્ડીઝેમ ૧૨% WP;પાવર ગ્રો :સલ્ફર ૯૦% WDG