ડાંગર નીંદણ નિયંત્રણ કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
₹725₹725

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: નોમિની ગોલ્ડ (બીસપીરીબક સોડિયમ 10% એસસી) 100 મિલી, મીડિયા (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8%) 100 મિલી
  • વિશેષ વર્ણન: ડાંગર પાક માટે વિશિષ્ટ અને સંપૂર્ણ નીંદણ નો ઉપાય; નીંદણ નિયંત્રણ કોમ્બોનો ઉપયોગ કરીને તમામ પ્રકાર ના નીંદણ નું નિયંત્રણ કરો.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર