ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
4 Kg
બ્રાંડ: સલ્ફર મિલ્સ
₹725₹856
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: સલ્ફર 67% + ઝીંક 14%
  • માત્રા: 4 કિલો/ એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પૂંખીને
  • ઉપયોગીતા: નાના છોડની સ્વસ્થ વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ માટે
  • સુસંગતતા: યુરિયા સાથે સુસંગત.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 1 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: પાકની શક્તિમાં વધારો
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
₹139₹193
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો