ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
100 gm
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹195₹235
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: એસીટામીપ્રિડ 20% એસ.પી.
  • માત્રા: 20-40 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ કરવો.
  • ઉપયોગીતા: કપાસમાં આવતા મોલો, તડ તડીયા, સફેદ માખી નું નિયંત્રણ કરે છે.
  • સુસંગતતા: લગભગ બધાં જ રસાયણો સાથે સુસંગત છે.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 1 વખત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, કોબીજ,ભીંડા, મરચાં, ડાંગર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
₹750₹980
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
₹2750₹3250
બાયર લેસેંટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઈમીડાકલોપ્રીડ 40% WDG) 40 ગ્રામ
₹505₹640
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹1400₹1600
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹595₹750
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹970₹1400
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹595₹750
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો